Zakres czynności

A administrowanie:

 1. Przejęcie od zarządu dokumentacji nieruchomości w tym miedzy innymi: finansowej, technicznej, eksploatacyjnej itp.
 2. Porady prawne: na bieżąco doradzamy zarządowi i właścicielom w interpretowaniu przepisów prawnych oraz w wyznaczeniu celów krótko i daleko terminowych.
 3. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji w wersji elektronicznej na zasadach przyjętych przez właścicieli, (księgowanie dokumentów finansowych wspólnoty: faktury,przelewy, NIP, CIT), kartoteki właścicieli, naliczanie wysokości zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i świadczenia.
 4. Windykacja należności z przygotowaniem dokumentów do wystąpienia na drogę sądową. 
 5. Zawieranie umów i rozliczanie opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody i ścieków, wywozu nieczystości stałych itp.
 6. Monitorowanie terminów przeglądów technicznych i zlecanie ich przeprowadzenia oraz ubezpieczeń, podatków i innych opłat publiczno prawnych.
 7. Zawieranie umów: bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń technicznych, utrzymania czystości i zieleni.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń, zlecanie usuwania awarii i ich skutków w zasobie nieruchomości wspólnej.
 9. Kontrolowanie wykonania zleconych usług.
 10. Prowadzenie książki obiektu i korespondencji wspólnoty.
 11. Przechowywanie dokumentów wspólnoty.
 12. Zlecanie wykonania lub uzupełnienia dokumentacji technicznej, ekspertyz, opinii.
 13. Udział w zebraniach zarządu i doradzanie.
 14. Prowadzenie rozliczeń przez rachunek bankowy.
 15. Przygotowanie projektów dokumentów: uchwał, decyzji zarządu, regulaminów rozliczeń i porządku domowego.
 16. Organizowanie zebrania rocznego i przygotowanie sprawozdania oraz planu gospodarczego na rok następny obejmujący zaliczkę na eksploatację oraz remonty.
 17. Podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, decyzjami zarządu i uchwałami wspólnoty.

  Z zarządzanie:

   

  w ramach czynności zarządzania wykonujemy czynności wymienione w pkt 1 do 17 oraz podejmowanie wszelkich decyzji i czynności z zakresu zwykłego zarządu.

  Zarządca współdziałając z zarządem podejmuje czynności zwykłego zarządu, robi więc wszystko, co wiąże się z załatwieniem bieżących spraw. Zawiera umowy o dostawę energii, wody i innych usług dla nieruchomości wspólnej, prowadzi ewidencję. Przygotowuje też roczne sprawozdania finansowe i plany gospodarcze, realizuje uchwały wspólnoty, organizuje zebrania, przygotowuje projekty uchwał, organizuje prace porządkowe i remontowe. Bardzo istotne jest rozróżnienie, czy dane czynności należą do zwykłego zarządu, czy go przekraczają. Pierwsze zwykle dotyczą bieżącej eksploatacji-konserwacji nieruchomości, drugie spraw istotnych dla wspólnoty np:określenie rodzaju i wysokości wydatków. Zarząd - zarządca w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nie może podejmować decyzji samodzielnie i potrzebuje zgody właścicieli lokali podjętej w drodze uchwały.